ျဖည့္စြက္ခ်က္

Category:

တစ္ေန႔က စိတ္ ပုိစ့္မွာ စိတ္ အားလုံးေပါင္း ၈၉ ပါးလုိ႔ ေဖာ္ျပမိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ၈၉ ပါး က အက်ဥ္းအားျဖင့္ျဖစ္ၿပီး၊ အက်ယ္က ၁၂၁ ပါး ရွိပါတယ္။ စိတ္အက်ဥ္း ၈၉ ပါး မွာ အကုသုိလ္စိတ္ ၁၂၊ ကုသုိလ္စိတ္ ၂၁၊ ဝိပါက္စိတ္ ၃၆ ႏွင့္ ႀကိယာစိတ္ ၂ဝ တုိ႔ ျဖစ္ၿပီး၊ စိတ္အက်ယ္ ၁၂၁ ပါး၌ အကုသုိလ္စိတ္ ၁၂၊ ကုသုိလ္စိတ္ ၃၇၊ ဝိပါက္စိတ္ ၅၂ ႏွင့္ ႀကိယာစိတ္ ၂ဝ တုိ႔ ပါဝင္ပါတယ္။

စာဖတ္သူမ်ား အမွတ္မွားသြားခဲ့ရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ 

ခ်စ္ခင္ေလးစားလ်က္
ဇြန္မုိးစက္

Comments ( 0 )